It is currently Tue Jun 18, 2019 1:01 pm


All times are UTC + 1 hour [ DST ]
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
 Post subject: Referat af Ordinære Generalforsamling d. 27 Januar 2018
PostPosted: Mon Feb 05, 2018 8:20 pm 
Vertificeret af Milsim.dk

Joined: Thu Mar 08, 2012 6:01 pm
Posts: 44
Quote:
Referat af Dansk Milsim Forenings Generalforsamling 27/1 2018 i Odense.
1) Tora de Boer der sidder i Bifrosts repræsentantskab blev valgt til dirigent. Mads Bahrt blev valgt til referent.

2) Da den siddende formand Patrick Jef Melkerson havde meldt fra pga. syge børn afgav Anders Holbek bestyrelsens beretning. Der blev i 2017 afholdt 4 milsims fordelt på et LDS sim og tre airsoft Milsims. Foreningen har fået forhandlet en ny 3. parts forsikring til en bedre pris end det som foreningens hidtidige Tryg forsikring var steget til. Anders fortalte om at foreningen i 2017 havde haft en stand til Classic Military Show for at sprede kendskabet til Milsim og få kontakt til nogle af de andre foreninger der var til stede til arrangementet. Foreningen har sammen med mange andre foreninger været til et møde med forsvaret om civiles brug af forsvarets terrænner. Bestyrelsen håber at yderligere arbejde i forlængelse af dette kan føre til nemmere og potentielt set gratis brug af forsvarets områder. Undervejs i året valgte Foreningens hidtidige formand Ole Friis at trække sig fra bestyrelsen hvilket medførte at Patrick Jef Melkerson Indtrådte som formand og at Emil Nielsen indtrådte som næstformand fore resten af 2017. Bestyrelsen har desuden deltaget i 4 møder vedrørende Friluftsrådet. Foreningen deltog med 4 delegerede til Bifrosts generalforsamling. Foreningen forsøgte at få startet et arrangørudvalg, men dette er endnu ikke blevet realiseret. Foreningen afholdt desuden et regelmøde på Fyn i december hvor bestyrelsen, medlemmer der i 2017 havde afholdt spil samt medlemmer der havde ytret ønske om i 2018 at afholde spil var inviteret. Dette havde ført til en revision af det eksisterende regelsæt. Anders Holbek fortalte om besværet med at skifte adgang til foreningens bankkonto og at det nok var hurtigere en anden gang at oprette en ny konto og blot overføre beløbet dertil. Det havde ligeledes været en udfordring at foreningen ikke kunne holde generalforsamling i de lokaler man troede at man havde en aftale om hvorfor at det var blevet nødvendigt at lave en ny indkaldelse til afholdelse i Mads Bahrts lejlighed i Odense. Anders Holbek beskrev hvorfor at bestyrelsen havde fravalgt DGI ifbm. bestyrelsens overvejelser om hvordan man fik en ny ansvarsforsikring. Der var både tvivl om
hvorvidt DGI’s forsikring var dækkende og der var ligeledes tvivl om at hvorvidt at DGI ved en indmeldelse medføre en række krav som man ville skulle honorere. Carsten Lønne beskrev hvordan arbejdet med at skaffe terræn har foregået i 2017. Forsvaret er i løbet af året skiftet fra at administrationen foregår i Oksbøl til at administrationen foregår i Hjørring. Pga. dette skifte er meget af forsvarets sagsbehandling gået lidt tungere. Carsten Lønne opfordrer derfor til at alle potentielle arrangører kontakter ham mindst 3 måneder i forvejen for at han kan nå at få arbejde igennem bureaukratiet.

3) Anders Holbek gennemgik foreningens regnskab. Foreningens revisor Jan Heinsvig kunne ikke deltage fra Generalforsamlingens start, men havde afgivet en skriftlig udtalelse. Han godkendte regnskabet, men opfordrede til at føre en liste over foreningens beholdning og værdien af dette. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4) Tora fortalte om hvad Friluftsrådet var og hvorfor det var vigtigt for Bifrost at have repræsentanter i de lokale kredse i friluftsrådet. Det blev fortalt at Anders Holbek og Tor Thrysøe nu sad som repræsentanter for Bifrost i deres lokale kredse i friluftsrådet. Der var derefter mulighed for at stille spørgsmål til Tora om Bifrost. Der blev fra forsamlingen spurgt til hvad de andre Bifrostforeninger havde af problemer og om det ligesom hos os var at skaffe steder til sine aktiviteter. Tora fortalte at det var et problem for en del andre foreninger, men at det var meget forskelligt på tværs af landet. Anders Holbek fremhævede at en af de grunde han så til at vi skulle være medlem af Bifrost var at fremme samarbejdet med det mere traditionelle rollespilsmiljø. Lasse Østergaard spurgte til Bifrosts puljer og hvad man kunne bruge disse til. Bifrost puljen kan give donationer op til 5000 kr. med præference til ting der giver blivende værdi i foreningerne. Udvekslingspuljen kan give tilskud til transport rundt i landet. Bifrost har ligeledes en international rejse pulje der kan støtte rejser til arrangementer i udlandet. Derudover har DUF (som Bifrost er medlem af) en initiativstøtte pulje der støtter ting der er nyskabende, enten generelt eller blot for den enkelte arrangør. DUF har ligeledes en pulje med støtte til internationalt samarbejde. Der blev spurgt til om der kunne dækkes besøg udefra til Danmark, men umiddelbart dækker det kun rejser af Danskere til udlandet. Det blev ligeledes diskuteret som en mulighed at holdet “Putins Comrades” der ikke tidligere havde arrangeret milsim kunne blive støttet af DUF’s initiativ pulje. Der blev diskuteret at Bifrosts og DUFs internationale puljer kunne give mulighed for en støtte til deltagelse i MIlsim arrangementer i udlandet.

5) Der var 3 indkomne forslag.
Det første forslag lød at vedtægternes $3 stk. 2 skulle ændres til
“Stk. 2 Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, i første kvartal af det nye år, og indvarsles senest 30 dage før ved email til samtlige medlemmer, samt ved opslag på foreningens hjemmeside.”
Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for og 4 stemmer imod og 1 blank.

Det andet forslag lød at vedtægternes $3 stk. 4 samt $4 stk. 1 ændres således at de lyder:
$3 stk 4: “Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg til ordinære 2-årige bestyrelsesposter
7) Eventuelt opsupplering med 1-årige bestyrelsposter samt valg af bestyrelsessuppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

$4 Stk. 1: “Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
I lige år vælges 3 pladser. I ulige år vælges 2 pladser.
Ved fratrædelser inden valgperiodens udløb kan ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger supplere bestyrelsen op med medlemmer frem til næste ordinære generalforsamling.”
Forslaget vedtaget med 19 stemmer for og 2 blanke stemmer og 1 stemme imod.

Det tredje forslag lød at vedtægterne ændres således at der i $4 tilføjes flg Stk. 6:
“Stk. 6 Suppleanternes valg gælder til næste ordinære generalforsamling.
Ved frafald af ordinære bestyrelsesmedlemmer indtræder først 1. suppleanten og dernæst 2. suppleanten.”
Forslaget blev vedtaget med 20 stemmer for 1 stemme imod og 1 blank stemme.

6) Dan von der Lippe (der ikke kunne deltage i generalforsamlingen) havde forespurgt om at foreningen kunne belønne arrangører for deres indsats. Anders Holbek havde i
forlængelse af dette fortalt ham om hvad foreningen allerede tilbød i form af dækning udgifter til kørsel, forplejning og kontorhold, men at foreningen ikke kunne give udbetalinger der ikke var knyttet til en reel udgift. Anders mente umiddelbart at Dan var blevet overbevist af dette og virkede frisk på at stå for arrangementer i foreningen på baggrund af dette. I forlængelse af dette var der en længere snak om alle de ting som foreningen kunne gøre for arrangører, og at mange nok ikke var bevidst om alle de ting foreningen allerede ville dække i forbindelse med arrangementer. Det blev derfor talt om at bestyrelsen med fordel kunne arbejde for bedre at sprede videnen om dette. Der var ligeledes en diskussion af hvordan Dansk milsim forenings tilstedeværelse på hhv. hjemmeside, forum og facebook skulle se ud i fremtiden. Der var udbredt stemning for at dette trængte til en kraftig opdatering.

7) Kontingentet for 2019 blev sat til 100 kr ved en afstemning med 14 stemmer for, 5 stemmer imod og 3 blanke stemmer. Det blev vedtaget at foreningen skulle dække så mange gebyrer knyttet til kontingentindbetalingen som teknisk muligt.

8) Valg af 2-årige bestyrelsesposter. De opstillede var: Patrick Jef Melkerson der fik 15 stemmer Anders Holbek der fik 22 stemmer Henrik Higgings der fik 7 stemmer Emil Nielsen fik der 8 stemmer Carsten Lønne der fik 3 stemmer Kim Hansen der fik 10 stemmer Dermed blev Patrick Jef Melkerson, Anders Holbek og Kim Hansen valgt til at sidde i bestyrelsen i de næste to år.

9) Valg af 1-årige bestyrelsesposter De opstillede var: Henrik Higgings der fik 18 stemmer Emil Nielsen 9 der fik stemmer Carsten Lønne der fik 16 stemmer Dermed blev Henrik Higgings og Carsten Lønne valgt til at sidde i bestyrelsen i det næste år.
Valg af suppleanter:
De nominerede var: Daniel Andersen der fik 16 stemmer Lasse Østergaard der fik 15 stemmer Emil Nielsen der fik 11 stemmer Dermed blev det Daniel Andersen der blev 1. suppleant og Lasse Østergaard der blev 2. suppleant.

10) Jan Heinsvig (der i løbet af Generalforsamlingen var ankommet) blev genvalgt som revisor.

11) Mads Rytter opfordrede bestyrelsen til at udarbejde en vejledning i hvordan man som arrangør får kontakt med Rollespillere og får dem med til sit spil. I den sammenhæng fortalte Anders Holbek om nogle af de diskussioner han havde haft med medlemmer af Foreningen Fønix i Odense om at der godt kan foregå to delvist uafhængige spil i samme setting, og at dette kunne være en god oplevelse for begge parter. Anders Holbek sagde at han og patrick Jef Melkerson ville arbejde videre med dette i år. Der var en løs snak om hvordan man bedst hjalp rollespillere til at deltage i et spil der indeholdt hardballvåben, hvis de ikke havde erfaring med dette. Det blev diskuteret om generalforsamlingen skulle streames så den kunne følges over internettet. Mads Bahrt fortalte hvorfor at han trak sig ud af bestyrelsen. Dette skyldtes mindre tid og det at der var så mange andre motiverede kandidater. Han meldte dog ud at han stadig gerne ville hjælpe foreningen med opgaver i fremtiden. Det blev gennemgået hvad der var sket af ændringer i milsimreglerne.


Link til underskrevet Referat
https://www.dropbox.com/s/sue0iociocdnpxw/Underskrevet%20Referat%20af%20Dansk%20Milsim%20Forenings%20Generalforsamling%202701%202018%20i%20Odense.pdf?dl=0


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Referat af Ordinære Generalforsamling d. 27 Januar 2018
PostPosted: Mon Feb 05, 2018 10:29 pm 
Vertificeret af Milsim.dk

Joined: Thu Mar 08, 2012 6:01 pm
Posts: 44
Referat af Konstituerende Bestyrelsesmøde d. 27/1-18 wrote:
Tilstede:
Jef. pr. tlf.
Kim Hansen
Anders Holbek
Henrik Higgins Sanderhus
Carsten Lønne

Suppleant:
Lasse Østergård


Jef blev valgt til Formand
Kim Hansen Valgt til Næstformand
Anders Holbek Valgt til kasserer
Carsten Lønne blev vagt til TN Ansvarlig, Menigt bestyrelsesmedlem.
Henrik Higgings Sanderhus, Menigt bestyrelsesmedlem.

Snak om evt. Pr. ansvarlig.
Strømlining
Snak om Mobilepay & Betalingskort, derved sparet en masse penge på overførsler.

Lasse og adgang til at kigge på hjemmeside, biokugler, regler, styring af FB gruppe, side.

Vi holder fast i bestyrelsesmøder første Mandag i hver måned kl. 1900 på Skype.

Adgang til servere, bestyrelsen + 1. Så vi altid an nulstille adgangskoder m.m.

kl. 17.41 mødet blev hævet!


Top
Offline Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ]  Moderator: DMF bestyrelse

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Theme created StylerBB.net